شاعر مورد علاقه شما کدام است ؟
گزینه 1 : مولوی
3530 نفر - 99.88%
گزینه 2 : حافظ
2 نفر - 0.056%
گزینه 3 : سعدی
0 نفر - 0%
گزینه 4 : نظامی
0 نفر - 0%
گزینه 5 : خیام
0 نفر - 0%
گزینه 6 : سهراب سپهری
0 نفر - 0%
گزینه 7 : شهریار
0 نفر - 0%
گزینه 8 : شاملو
0 نفر - 0%
گزینه 9 : فریدون مشیری
2 نفر - 0.056%
گزینه 10 : فروغ فرخزاد
0 نفر - 0%