موضوع : گزیده اشعار نظامی | بازدید : 348 | تگ ها :
تاريخ : شنبه 19 فروردين 1391 | 18:38 | نویسنده : اشعار فاطمه

یا رب به خدایی خداییت 
وآنگه به کمال پادشاهیت
کز عشق به غایتی رسانم
کو ماند اگر چه من نمانم
از چشمه عشق ده مرا نور
وین سرمه ز چشم من مکن دور
گر چه ز شراب عشق مستم 
عاشق تر ازین کنم که هستم
گویند که خود  ز عشق وا کن
لیلی طلبی ، ز دل رها کنَ
یا رب تو مرا به روی لیلی
هر لحطه بده زیاده میلی
از عمر من آنچه هست بر جای
بستان و به عمر لیلی افزایموضوع : گزیده اشعار سهراب سپهری | بازدید : 325 | تگ ها :
تاريخ : شنبه 19 فروردين 1391 | 18:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگزموضوع : | بازدید : 298 | تگ ها :
تاريخ : شنبه 19 فروردين 1391 | 11:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خداهست

او جانشین همه ی نداشتن هاست

نفرین و آفرین ها بی ثمر است

اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم ببارد،تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی

 

ای پناهگاه ابدی!تو می توانی جانشین همه ی بی پناهی ها شوی.

 
موضوع : گزیده مطالب کیمیای سعادت | بازدید : 347 | تگ ها :
تاريخ : شنبه 19 فروردين 1391 | 18:38 | نویسنده : اشعار فاطمه

بدان که سحر دنیا آن است که خویشتن را به تو نماید چنان که تو پنداری که وی خود ساکن است وبا تو قرار گرفته در حالی که وی از تو بردوام گریزان است ولیکن به تدریج و ذره ذره حرکت می کند.ومثل وی چون سایه ای است که در وی نگری:ساکن نماید٬و وی بر دوام همی رود.و معلوم است که عمر تو چنین است:بر دوام می رود٬وبه تدریج هر لحظه کمتر می شود . و آن دنیاست که از تو می گریزد و ترا وداع می کند٬و تو از آن بی خبر!

و در جای دیگر می نویسد:

و حضرت عیسی می گوید:مثل جوینده ی دنیا چون مثل خورنده ی دنیاست:هرچند بیش خورد تشنه تر می شود٬و می خورد تا هلاک شود و هر گز تشنگی برطرف نشود.

و رسول اکرم می گوید:همچنان که روا مباشد کسی در آب رود و تر نگردد٬روا مباشد که کسی در کار دنیا وارد شود و آلوده نگردد.


 موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 323 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

آن يكى عاشق به پيش يار خود               مى‏شمرد از خدمت و از كار خود

 

         كز براى تو چنين كردم چنان                    تيرها خوردم درين رزم و سنان‏

         مال رفت و زور رفت و نام رفت                 بر من از عشقت بسى ناكام رفت‏

         هيچ صبحم خفته يا خندان نيافت             هيچ شامم با سر و سامان نيافت‏

         آن چه او نوشيده بود از تلخ و درد             او به تفصيلش يكايك مى‏شمرد

         نه از براى منتى بل مى‏نمود                   بر درستى محبت صد شهود

         عاقلان را يك اشارت بس بود                   عاشقان را تشنگى ز آن كى رود

         صد سخن مى‏گفت ز آن درد كهن            در شكايت كه نگفتم يك سخن‏

         گفت معشوق اين همه كردى و ليك         گوش بگشا پهن و اندر ياب نيك‏

         كآنچه اصل اصل عشق است و ولاست     آن نكردى اين چه كردى فرعهاست‏

         گفتش آن عاشق بگو كآن اصل چيست     گفت اصلش مردن است و نيستى است‏

         اين همه كردى نمردى، زنده‏اى                هين بمير ار يار جان‌بازنده‏اى‏

         هم در آن دم شد دراز و جان بداد             همچو گل درباخت سر خندان و شاد

 

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 409 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

هيچ كس را تا نگردد او فنا                        نيست ره در بارگاه كبريا

 

         چيست معراج فلك اين نيستى                عاشقان را مذهب و دين نيستى‏

         چون شنيدى شرح بحر نيستى                كوش دايم تا بر اين بحر ايستى‏

         چون كه اصل كارگاه آن نيستى است        كه خلا و بى‏نشان است و تهى است‏

         جمله استادان پى اظهار كار                      نيستى جويند و جاى انكسار

         لاجرم استاد استادان صمد                      كارگاهش نيستى و لا بود

         هر كجا اين نيستى افزون‌تر است             كار حق و كارگاهش آن سر است‏

         نيستى چون هست بالايين طبق             بر همه بردند درويشان سبق‏

         چون اميدت لاست زو پرهيز چيست          با انيس طمع خود استيز چيست؟‏

         چون انيس طمع تو آن نيستى است         از فنا و نيست اين پرهيز چيست‏؟

         ز آن كه دارى جمله دل بر مي‌بكن            شست دل در بحر لا بر مي‌فكن‏

         پس گريز از چيست زين بحر مراد؟            كه به شستت صد هزاران صيد داد

         از چه نام برگ را كردى تو مرگ                جادويى بين كه نمودت مرگ برگ‏

         آن چه گفتم از غلطهات اى عزيز              هم بر اين بشنو دم عطار نيز


 

 موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 306 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

آنچه از عالم عِلوی است من آن می گویم

رخت خود باز بر آنم که همانجا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نِیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

کیست آن گوش که او می شنود آوازم

یا کدام است سخن می کند اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا در زندان ابد

به یکی عربده مستانه به هم درشکنم

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم

تو مپندار که من شعر به خود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

مولانا


 موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 613 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

نیست از عاشق کسی دیوانهتر
عقل از سودای او کورست و کر
زآنک این دیوانگی عام نیست
طب را ارشاد این احکام نیست
گر طبیبی را رسد زین گون جنون
دفتر طب را فرو شوید به خون
طب جمله‌ی عقلها منقوش اوست
روی جمله دلبران روپوش اوست
روی در روی خود آر ای عشق‌کیش
نیست ای مفتون ترا جز خویش خویشموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 184 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

عشق زنده در روان و در بصر
هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر
عشق آن زنده گزین کو باقیست
کز شراب جان‌فزایت ساقیست
عشق آن بگزین که جمله انبیا
یافتند از عشق او کار و کیا
تو مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیستموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 233 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل
علت عاشق ز علتها جداست
عشق اصطرلاب اسرار خداست
عاشقی گر زین سر و گر زان سرست
عاقبت ما را بدان سر رهبرست
هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگرست
لیک عشق بی‌زبان روشنترست
چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رو متابموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 323 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

حکایت آن شخص که از ترس خویشتن را در خانه‌ای انداخت رخها زرد چون زعفران لبها کبود چون نیل دست لرزان چون برگ درخت ،صاحب خانه پرسید که خیرست چه اتفاق افتاده است؟ گفت بیرون خر می‌گیرند به سخره ،گفت مبارک خر می‌گیرند تو خر نیستی چه می‌ترسی گفت خر به جد می‌گیرند تمییز برخاسته است امروز ترسم که مرا خر گیرند

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 327 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست‌تر داری یا مرا گفت من از خود مرده‌ام و به تو زنده‌ام از خود و از صفات خود نیست شده‌ام و به تو هست شده‌ام علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم شده‌ام قدرت خود را از یاد داده‌ام و از قدرت تو قادر شده‌ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشته باشم و اگر ترا دوست دارم خود را دوست داشته باشم

 

گفت معشوقی به عاشق ز امتحان

 

در صبوحی کای فلان ابن الفلان

مر مرا تو دوست‌تر داری عجب

 

یا که خود را راست گو یا ذا الکرب

گفت من در تو چنان فانی شدم

 

که پرم از تتو ز ساران تا قدم

بر من از هستی من جز نام نیست

 

در وجودم جز تو ای خوش‌کام نیست

زان سبب فانی شدم من این چنین

 

هم‌چو سرکه در تو بحر انگبین

هم‌چو سنگی کو شود کل لعل ناب

 

پر شود او از صفات آفتاب

وصف آن سنگی نماند اندرو

 

پر شود از وصف خور او پشت و رو

بعد از آن گر دوست دارد خویش را

 

دوستی خور بود آن ای فتا

ور که خود را دوست دارد ای بجان

 

دوستی خویش باشد بی‌گمان

خواه خود را دوست دارد لعل ناب

 

خواه تا او دوست دارد آفتاب

اندرین دو دوستی خود فرق نیست

 

هر دو جانب جز ضیای شرق نیست

تا نشد او لعل خود را دشمنست

 

زانک یک من نیست آنجا دو منست

زانک ظلمانیست سنگ و روزکور

 

هست ظلمانی حقیقت ضد نور

خویشتن را دوست دارد کافرست

 

زانک او مناع شمس اکبرست

پس نشاید که بگوید سنگ انا

 

او همه تاریکیست و در فنا

گفت فرعونی انا الحق گشت پست

 

گفت منصوری اناالحق و برست

آن انا را لعنة الله در عقب

 

وین انا را رحمةالله ای محب

زانک او سنگ سیه بد این عقیق

 

آن عدوی نور بود و این عشیق

این انا هو بود در سر ای فضول

 

ز اتحاد نور نه از رای حلول

جهد کن تا سنگیت کمتر شود

 

تا به لعلی سنگ تو انور شود

 

موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 376 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

گفت دانایی برای داستان

 

که درختی هست در هندوستان

هر کسی کز میوه‌ی او خورد و برد

 

نی شود او پیر نی هرگز بمرد

پادشاهی این شنید از صادقی

 

بر درخت و میوه‌اش شد عاشقی

قاصدی دانا ز دیوان ادب

 

سوی هندوستان روان کرد از طلب

سالها می‌گشت آن قاصد ازو

 

گرد هندوستان برای جست و جو

شهر شهر از بهر این مطلوب گشت

 

نی جزیره ماند و نی کوه و نی دشت

هر که را پرسید کردش ریش‌خند

 

کین کی جوید جز مگر مجنون بند

بس کسان صفعش زدند اندر مزاح

 

بس کسان گفتند ای صاحب‌فلاح

جست و جوی چون تو زیرک سینه‌صاف

 

کی تهی باشد کجا باشد گزاف

وین مراعاتش یکی صفع دگر

 

وین ز صفع آشکارا سخت‌تر

می‌ستودندش بتسخر کای بزرگ

 

در فلان اقلیم بس هول و سترگ

در فلان بیشه درختی هست سبز

 

بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز

قاصد شه بسته در جستن کمر

 

می‌شنید از هر کسی نوعی خبر

بس سیاحت کرد آنجا سالها

 

می‌فرستادش شهنشه مالها

چون بسی دید اندر آن غربت تعب

 

عاجز آمد آخر الامر از طلب

هیچ از مقصود اثر پیدا نشد

 

زان غرض غیر خبر پیدا نشد

رشته‌ی اومید او بگسسته شد

 

جسته‌ی او عاقبت ناجسته شد

کرد عزم بازگشتن سوی شاه

 

اشک می‌بارید و می‌برید راه

 

بقیه در ادامه مطلب

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 169 | تگ ها :
تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1391 | 16:08 | نویسنده : اشعار فاطمه


باز آمدم باز آمدم .. از پیش آن یار آمدم ..


در من نگر ..در من نگر .. بهر تو غمخوار آمدم ..


شاد آمدم شاد آمدم .. از جمله آزاد آمدم ..


چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم ..


آنجا روم آنجا روم .. بالا بُدم بالا روم ..


بازم رهان ..بازم رهان .. کین جا به زنهار آمدم ..


من مرغ لاهوتی بُدم .دیدی که ناسوتی شدم ..


دامش ندیدم ناگهان . در وی گرفتار آمدم ..


من نور پاکم ای پسر . نه مشت خاکم مختصر ..


آخر صدف هم نیستم .. من دُرّ شهوار آمدم ..


ما را به چشم سر مبین .. ما را به چشم سِر ببین ..

 


آنجا بیا ما را ببین ..کین جا سبکبار آمدم


 

 موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 310 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 21 فروردين 1391 | 11:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

بگذار ، كه بر شاخه اين صبح دلاويز
بنشينم و از عشق سرودي بسرايم .
آنگاه ، به صد شوق ، چو مرغان سبكبال ،
پر گيرم ازين بام و به سوي تو بيايم

خورشيد از آن دور ، از آن قله پر برق
آغوش كند باز ، همه مهر ، همه ناز
سيمرغ طلايي پرو بالي ست كه – چون من –
از لانه برون آمده ، دارد سر پرواز

پرواز به آنجا كه نشاط است و اميدست
پرواز به آنجا كه سرود است و سرورست .
آنجا كه ، سراپاي تو ، در روشني صبح
روياي شرابي ست كه در جام بلور است .

آنجا كه سحر ، گونه گلگون تو در خواب
از بوسه خورشيد ، چو برگ گل ناز است ،
آنجا كه من از روزن هر اختر شبگرد ،
چشمم به تماشا و تمناي تو باز است !

من نيز چو خورشيد ، دلم زنده به عشق است .
راه دل خود را ، نتوانم كه نپويم
هر صبح ، در آيينه جادويي خورشيد
چون مي نگرم ، او همه من ، من همه اويم !

او ، روشني و گرمي بازار وجود است .
در سينه من نيز ، دلي گرم تر از اوست .
او يك سرآسوده به بالين ننهادست
من نيز به سر مي دوم اندر طلب دوست .

ما هردو ، در اين صبح طربناك بهاري
از خلوت و خاموشي شب ، پا به فراريم
ما هر دو ، در آغوش پر از مهر طبيعت
با ديده جان ، محو تماشاي بهاريم .

ما ، آتش افتاده به نيزار ملاليم ،
ما عاشق نوريم و سروريم و صفاييم ،
بگذار كه – سرمست و غزل خوان – من و خورشيد :
بالي بگشاييم و به سوي تو بياييم .

 موضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : يکشنبه 1 اسفند 1395 | 15:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.com

کانال تلگرامی (( گالری طاووس )) خرید عطرخرید لباس مجلسی

خرید لباس هندی در گالری طاووس

  • گالری طاووس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
  • جهت مشاهده نمونه های بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید
  • آیدی کانال : @taawoos


https://telegram.me/taawoos


 

    فروش عطرهای برتر با ماندگاری بالا در فروشگاه اینترنتی عطر پرشین فیوم.

 www.persianfume.ir

 خرید عطر و ادکلن،خرید عطر مردانه،خرید عطر زنانه  با برترین برند های روز دنیا در فروشگاه عطر پرشین فیوم

مطالعه آخرین مقالات و اخبار دنیای عطر ،تاریخچه عطر،انواع عطر،عطرهای محبوب در فروشگاه عطر پرشین فیوم

عطر و ادکلن مردانه و زنانه اصل / جدیدترین عطر و ادکلن های زنانه و مردانه برند و اورجینال و … عطر و ادکلن پرشین فیوم /قیمت عطر / خرید عطر / فروش عطر / جدیدترین عطر و ادکلن ها.

عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند.اینکه در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آنها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

انواع عطر

* پرفیوم ها: پرفیوم ها بهترین و با دوام ترین نوع رایح ها با 22 درصد اسانس روغنی هستند.

* ادو پرفیوم ها: بعد از پرفیوم ها، اتدوپرفیوم ها قرار می گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22 درصد روغن معطر رتبه دوم را به دست می آورند.

* ادوتویلت ها: این دسته 8 تا 15 درصد اسانس روغنی دارند.

* ادکلن ها: که برای مردان استفاده می شود تنها حدود 4 درصد روغن دارند.

* اوفرش ها: اما رقیق ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می شوند که 3 درصد اسانس روغنی دارند و به کار آنهایی می آیند که دلشان می خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هر چقدر میزان اسانس روغنی یک عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش زیادتر خواهد بود. برای همین با توجچه به استفاده ای که از عطرتان می کنید یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید. معمولا برای مهمانی ها دسته اول و دوم گزینه های بسیار مناسبی هستند، به خصوص آنهایی که دوست ندارند عطرشان را به همراه شان ببرند و مجددا تجدیدش کنند. برای استفاده های روزمره و محیط های کاری، از ادوتویلت ها و ادوفرش ها استفاده کنید که رایحه های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم ها و ادوتویلت ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هر دو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

ایجاد وبلاگ رایگان در سیستم بلاگ دهی بلاگ سازان با قابلیت بهینه سازی هر وبلاگ در گوگل،سیستم وبلاگ دهی بلاگسازان،ایجاد وبلاگ تحت سئو

 

 

 وبلاگ بسازید و با استفاده از مقالات بهینه سازی وبلاگ ،وبلاگ خود را در گوگل ارتقاء دهیدصفحه قبل 1 ... 51 52 53 54 55 صفحه بعد

پیچک