موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 240 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 5 اسفند 1392 | 13:23 | نویسنده : اشعار فاطمه

سلسله ی  موی دوست حلقه ی دام بلاست

هرکه در این حلقه نیست،فارغ ازین ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ

دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست

گربرود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

مایه ی پرهیزگار،قوت صبر است وعقل

عقل گرفتار عشق،صبر زبون هواست

دلشده ی پای بند،گردن و جان در کمند

زهره ی گفتار نه،کاین چه سبب وان چراست؟

مالک ملک وجود،حاکم رد وقبول

هر چه کند جور نیست،ور تو بنالی جفاست

گربنوازی به لطف،ور بگذاری به قهر

حکم تو بر من روان،زجر تو بر من رواست

سعدی از اخلاق دوست هر چه بر آید نکوست

گو همه دشنام گو،کز لب شیرین دعاستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 195 | تگ ها : سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 8 مرداد 1393 | 13:25 | نویسنده : اشعار فاطمهدانـــــــمت آستین چرا پیش جــــــمال می‌بری
رسم بود کــــــــز آدمی روی نهــــــان کند پری

معتقــدان و دوستان از چــــــپ و راست منتظر
کبر رهـــــا نمی‌کند کـــــــز پس و پیـش بنگری
آمدمـــــت که بنگــــــرم باز نظـــــر به خود کنم
سیر نمی‌شود نظـــــر بس که لطیـــف منظری
غایت کام و دولتست آن که به خدمتـت رسید
بنده میــــــان بندگان بسته میان به چــــاکری
روی به خــــــاک می‌نهم گر تو هلاک می‌کنی
دست به بنــــــد می‌دهم گـر تو اسیر می‌بری
هر چه کنی تو برحقی حاکم و دست مطلقی
پیـــــش که داوری برند از تو که خصم و داوری
بنده اگر به ســـــر رود در طلبت کجــــــا رسد
گر نرسد عنـــایتی در حق بنــــــــده آن سری
گفتــــم اگر نبینمـــــــت مهر فرامـــــشم شود
می‌روی و مقــــــــــابلی غایــــــب و در تصوّری
جان بدهنــــــد و در زمان زنده شوند عاشقان
گر بکشی و بعـــد از آن بر سر کشته بــگذری
سعدی اگر هلاک شد عمـــر تو باد و دوستان
ملک یمین خویش را گـر بکشی چه غم خوریموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 5 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,خیال تو
تاريخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | 11:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

اشعار سعدی

از
خیالِ تو
به هر سو
که نظر می‌کردم

پیش
چشمم
در و دیوار
مُصور می‌ شد...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 4 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,عشق
تاريخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | 11:35 | نویسنده : اشعار فاطمه


دوست دارم که کست دوست ندارد جز من
حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی

سعدی

دانی که خبر ز عشق دارد؟
آن کز همه عالمش خبر نیست

سعدی جانموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 4 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | 11:32 | نویسنده : اشعار فاطمه


من مست از او
چنان که نخواهم شراب را

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 19 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 18:37 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است
که راحت دل رنجور بی‌قرار من است

به خواب درنرود چشم بخت من همه عمر
گرش به خواب ببینم که در کنار من است

اگر معاینه بینم که قصد جان دارد
به جان مضایقه با دوستان نه کار من ست

حقیقت آن که نه درخورد اوست جان عزیز
ولیک درخور امکان و اقتدار من است

نه اختیار من است این معاملت لیکن
رضای دوست مقدم بر اختیار من است

اگر هزار غم است از جفای او بر دل
هنوز بنده اویم که غمگسار من است…

درون خلوت ما غیر در نمی‌گنجد
برو! که هر که نه یار من است، بار من است

به لاله زار و گلستان نمی‌رود دل من
که یاد دوست گلستان و لاله زار من است

ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت
دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است…(؟)

و گر مراد تو این است: بی مرادی من،
تفاوتی نکند چون مراد یار من است

سعدی  موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 18 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 13 دی 1395 | 19:56 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای که گفتی هیچ مشکل
چون فراق یار نیست،

گر امید وصل باشد
همچنان دشوار نیست ...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 198 | تگ ها : سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | 18:34 | نویسنده : اشعار فاطمه
من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی   یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست   تا ندانند حریفان که تو منظور منی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند   تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
تو همایی و من خسته بیچاره گدای   پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی
بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنم   ور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی
مرد راضیست که در پای تو افتد چون گوی   تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی
مست بی خویشتن از خمر ظلومست و جهول   مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتنی
تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ   باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی
من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن   غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی
خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند   سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی


موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 51 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 | 21:18 | نویسنده : اشعار فاطمه


مرا به باده چه حاجت
که مستِ روی تو باشم...
 
سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 198 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی,سعدی,غزلیات سعدی,فراق,دیده
تاريخ : چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 17:53 | نویسنده : اشعار فاطمه

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد

سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

میل آن دانه خالم نظری بیش نبود

چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست

شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن

بامدادت که نبینم طمع شامم نیست

چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم

به همین دیده سر دیدن اقوامم نیستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 189 | تگ ها : سعدی,گزیده اشعار سعدی,قصاید,قصاید سعدی
تاريخ : دوشنبه 29 تير 1394 | 19:08 | نویسنده : اشعار فاطمه

ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست

مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست

خفتگان را چه خبر زمزمهٔ مرغ سحر؟

حیوان را خبر از عالم انسانی نیست

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

کادمی را بتر از علت نادانی نیست

روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد

نتوان دید در آیینه که نورانی نیست

شب مردان خدا روز جهان افروزست

روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

پنجهٔ دیو به بازوی ریاضت بشکن

کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 151 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 | 20:51 | نویسنده : اشعار فاطمه


یار آن بود که صبر کند بر جفای یار
ترک رضای خویش کند در رضای یار
گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ
بیند خطای خویش و نبیند خطای یار
یار از برای نفس گرفتن طریق نیست
ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار
یاران شنیده‌ام که بیابان گرفته‌اند
بی‌طاقت از ملامت خلق و جفای یار
من ره نمی‌برم مگر آن جا که کوی دوست
من سر نمی‌نهم مگر آن جا که پای یار
گفتی هوای باغ در ایام گل خوشست
ما را به در نمی‌رود از سر هوای یار
بستان بی مشاهده دیدن مجاهدست
ور صد درخت گل بنشانی به جای یار
ای باد اگر به گلشن روحانیان روی
یار قدیم را برسانی دعای یار
ما را از درد عشق تو با کس حدیث نیست
هم پیش یار گفته شود ماجرای یار
هر کس میان جمعی و سعدی و گوشه‌ای
بیگانه باشد از همه خلق آشنای یارموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 117 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 22:57 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

 ای دمِ صبح
چه داری خبر از
مقدم دوست؟

گر توانی که بجویی دلم
امروز بجوی...


انصاف نباشد
که من خسته رنجور

پروانه او باشم و
او شمع جماعت...


 

 

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 91 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,بی‌ما چه کنی
تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1395 | 22:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


می‌رفت و به کبر و ناز می‌گفت
"بی‌ما چه کنی؟" به لابه گفتم:

"بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله‌ی کار خویش گیرم..."
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 84 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 2 تير 1395 | 16:22 | نویسنده : اشعار فاطمه


این جور که می‌بریم
                                   تا کی؟
وین صبر که می ‌کنیم
                                   تا چند؟

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 119 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 14 تير 1395 | 1:43 | نویسنده : اشعار فاطمه


سعدی ز دست دوست
شکایت کجا بری؟

هم صبر بر حبیب!
که صبر از حبیب نیست…
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 107 | تگ ها : عشق,اشعار سعدی,سعدی, بوستان,باب سوم در عشق و مستی و شور,بوستان سعدی
تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 | 13:36 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

تو را عشق همچون خودی ز آب و گل

رباید همی صبر و آرام دل

به بیداریش فتنه برخد و خال

به خواب اندرش پای بند خیال

به صدقش چنان سرنهی بر قدم

که بینی جهان با وجودش عدم

چو در چشم شاهد نیاید زرت

زر و خاک یکسان نماید برت

دگر با کست بر نیاید نفس

که با او نماند دگر جای کس

تو گویی به چشم اندرش منزل است

وگر دیده برهم نهی در دل است

نه اندیشه از کس که رسوا شوی

نه قوت که یک دم شکیبا شوی

گرت جان بخواهد به لب بر نهی

وگر تیغ بر سر نهد سر نهیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 132 | تگ ها : اشعار سعدی,سعدی,مواعظ سعدی, غزلیات سعدی
تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 | 13:48 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

اگر لذت ترک لذت بدانی

دگر شهوت نفس، لذت نخوانی

هزاران در از خلق بر خود ببندی

گرت باز باشد دری آسمانی

سفرهای علوی کند مرغ جانت

گر از چنبر آز بازش پرانی

ولیکن تو را صبر عنقا نباشد

که در دام شهوت به گنجشک مانی

ز صورت پرستیدنت می‌هراسم

که تا زنده‌ای ره به معنی ندانی

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 121 | تگ ها : اشعار سعدی,سعدی,مواعظ سعدی, غزلیات سعدی
تاريخ : سه شنبه 15 تير 1395 | 13:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

امید هر کسی به نیازی و حاجتی است

امید ما به رحمت بی‌منتهای تست

هر کس امیدوار به اعمال خویشتن

سعدی امیدوار به لطف و عطای تستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 59 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 16 مرداد 1395 | 20:16 | نویسنده : اشعار فاطمه


از
خیالِ تو
به هر سو که نظر می‌کردم
پیش چشمم در و دیوار مُصور می‌ شد...
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 54 | تگ ها : سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 19 مرداد 1395 | 11:04 | نویسنده : اشعار فاطمه

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم
بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را
بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم
ای روی دلارایت مجموعه زیبایی
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم
دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من
چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم
با وصل نمی پیچم وز هجر نمی نالم
حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم
ای خوبتر از لیلی بیمست که چون مجنون
عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم
یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند
از روی تو بیزارم گر روی بگردانم
در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم
وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم
دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل
با این همه صبرم هست وز روی تو نتوانم
در خفیه همی نالم وین طرفه که در عالم
عشاق نمی خسبند از ناله پنهانم
بینی که چه گرم آتش در سوخته می گیرد
تو گرمتری ز آتش من سوخته تر ز آنم
گویند مکن سعدی جان در سر این سودا
گر جان برود شاید من زنده به جانانمموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 61 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 20 مرداد 1395 | 10:47 | نویسنده : اشعار فاطمه

با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست
دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست
ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد
ترس تنهاییست ور نه بیم رسواییم نیست
مرد گستاخی نیم تا جان در آغوشت کشم
بوسه بر پایت دهم چون دست بالاییم نیست
بر گلت آشفته ام بگذار تا در باغ وصل
زاغ بانگی می کنم چون بلبل آواییم نیست
تا مصور گشت در چشمم خیال روی دوست
چشم خودبینی ندارم روی خودراییم نیست
درد دوری می کشم گر چه خراب افتاده ام
بار جورت می برم گر چه تواناییم نیست
طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد
من که را جویم که چون تو طبع هرجاییم نیست
سعدی آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع
با همه آتش زبانی در تو گیراییم نیست

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 58 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 24 مرداد 1395 | 11:02 | نویسنده : اشعار فاطمه

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها
بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها

ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها

تا خار غم عشقت آویخته در دامن
کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها

آن را که چنین دردی از پای دراندازد
باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 55 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 25 مرداد 1395 | 11:13 | نویسنده : اشعار فاطمه

امشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را

یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را

یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد

ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام را

هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل

کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را

گر پای بر فرقم نهی تشریف قربت می‌دهی

جز سر نمی‌دانم نهادن عذر این اقدام را

چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد

بگذار تا جان می‌دهد بدگوی بدفرجام را

سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان

ما بت پرستی می‌کنیم آن گه چنین اصنام راموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 56 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395 | 13:38 | نویسنده : اشعار فاطمه


تورا من دوست می‌دارم
خلافِ هرچه در عالم

اگر طعنه است در عقلم،
 اگر رخنه است در دینم

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 54 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 5 شهريور 1395 | 16:54 | نویسنده : اشعار فاطمه


عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 52 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 7 شهريور 1395 | 11:59 | نویسنده : اشعار فاطمه


برگِ تر خشک می‌شود به زمان
برگ چشمان ما همیشه تر است

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 81 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 8 شهريور 1395 | 10:18 | نویسنده : اشعار فاطمه

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست
بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست
روا بود که چنین بی حساب دل ببری
مکن که مظلمه خلق را جزایی هست
توانگران را عیبی نباشد ار وقتی
نظر کنند که در کوی ما گدایی هست
به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز
ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست
کسی نماند که بر درد من نبخشاید
کسی نگفت که بیرون از این دوایی هست
هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست
به دود آتش ماخولیا دماغ بسوخت
هنوز جهل مصور که کیمیایی هست
به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید
و گر به کام رسد همچنان رجایی هست
به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست
که در جهان بجز از کوی دوست جایی هستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 55 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 10 شهريور 1395 | 11:04 | نویسنده : اشعار فاطمه

همه عالم نگران تا نظر بخت بلند

بر که افتد؟ که تو یک دم نگرانش باشیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 55 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 11 شهريور 1395 | 10:14 | نویسنده : اشعار فاطمه

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم!
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 48 | تگ ها : گزیده اشعار سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 15 شهريور 1395 | 10:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست...

ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟...موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 54 | تگ ها : سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 | 8:40 | نویسنده : اشعار فاطمه

هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق
غلام مجلس آنم که شمع مجلس اویی...

تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت
تو حال تشنه ندانی که بر کناره جویی...

دلی دو دست نگیرد دو مهر دل نپذیرد
اگر موافق اویی به ترک خویش بگویی

کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فروکن
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی

به اختیار تو سعدی چه التماس برآید
گر او مراد نبخشد تو کیستی که بجوییموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 52 | تگ ها : سعدی, اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395 | 8:10 | نویسنده : اشعار فاطمه

از چهره ی، برافروخته، گل را، مشکن!

افروخته، رخ مرو، تو دیگر، به چمن!

گل را، تو دگر، مکن خجل، ای مه من!

مشکن، به چمن، ای مه من، قدر سخن!موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 52 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 18 شهريور 1395 | 17:43 | نویسنده : اشعار فاطمه


او می رود دامن کشان
من زهرِ تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان
کز دل نشانم میرود

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 46 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 19 شهريور 1395 | 11:36 | نویسنده : اشعار فاطمهتو مپندار کز این در، به ملامت بروم

دلم این جاست،
بده
تا به سلامت بروم

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 45 | تگ ها : سعدی، اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 | 15:42 | نویسنده : اشعار فاطمه

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
ای بوی آشنایی دانستم از کجایی
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد
سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد
فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد
باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را
ور نه کدام قاصد پیغام ما گذارد
هم عارفان عاشق دانند حال مسکین
گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارد
زهرم چو نوشدارو از دست یار شیرین
بر دل خوشست نوشم بی او نمی گوارد
پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی
گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد
مشغول عشق جانان گر عاشقیست صادق
در روز تیرباران باید که سر نخارد
بی حاصلست یارا اوقات زندگانی
الا دمی که یاری با همدمی برآرد
دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت
کز دست خوبرویان بیرون شدن نیاردموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 143 | تگ ها : اشعار سعدی, سعدی
تاريخ : چهارشنبه 24 شهريور 1395 | 8:48 | نویسنده : اشعار فاطمه

زنده بی دوست خفته در وطنی

مثل مرده ایست در کفنی

عیش را بی تو عیش نتوان گفت

چه بود بی وجود روح تنی

تا صبا می رود به بستانها

چون تو سروی نیافت در چمنی

و آفتابی خلاف امکان است

که برآید ز جیب پیرهنی

وان شکن بر شکن قبائل زلف

که بلاییست زیر هر شکنی

بر سر کوی عشق بازاریست

که نیارد هزار جان ثمنی

جای آن است اگر ببخشایی

که نبینی فقیرتر ز منی

هفت کشور نمی کنند امروز

بی مقالات سعدی انجمنی

از دو بیرون نه، یا دلت سنگیست

یا به گوشت نمی رسد سخنیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 43 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 25 شهريور 1395 | 19:34 | نویسنده : اشعار فاطمه


دیر آمدى
 ای نگارسرمست
زودت ندهیم
دامن ازدست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 53 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 | 19:29 | نویسنده : اشعار فاطمهاگر چه دل به کسی داد،
جان ماست هنوز

به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز...

سعدی
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 50 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,غزلیات سعدی
تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 | 8:18 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

بر آنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی    وزین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی

امید از بخت می دارم بقای عمر چندانی   کز ابر لطف باز آید به خاک تشنه بارانی

میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی   درخت ارغوان روید به جای هر مغیلانی

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 58 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 | 10:24 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

*ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی،دودم بسر بر آمد زین آتش نهانی ( سعدی)


*ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی،جهان و هر چه دراو هست صورتند و تو جانی(سعدی)


*عجب در آن نه که آفاق در تو حیرانند،تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی( سعدی)


*سعدیا روی دوست نادیدن بِه،که دیدن میان اغیارش ( سعدی )


*از هَمه کَس رمیده‌ام با تو درآرمیده‌ام،جمع نمی‌شود دِگر هر چه تو می‌پراکنی ( سعدی)*دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی،که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد ( سعدی )
              موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 38 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 27 آذر 1395 | 13:11 | نویسنده : اشعار فاطمه


صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید
که همی
از نفسش
بوی عبیر آید و عود...

سعدی جان
#ولادت_پیامبر_بزرگ_اسلام_فرخنده_بادموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 38 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 2 مهر 1395 | 16:51 | نویسنده : اشعار فاطمه

دل موضع صبر بود و بردیموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 43 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 3 مهر 1395 | 12:35 | نویسنده : اشعار فاطمه


هر شاهدی
         که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه
         که آنجا مکان توست...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 40 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 4 مهر 1395 | 10:28 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

تو کافتاب زمینی
 به هیچ سایه
 مرو

سعدی جواب نامه‌ام از بس
ز جانان دیر می آید
    جوان گر می رود قاصد
ز کویش پیر می‌آید!

معلوم شبستریموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 38 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,غزلیات سعدی,وصال دوست
تاريخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 11:31 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

آن به که چون منی نرسد در وصال دوست

تا ضعف خویش حمل کند بر کمال دوست

رشک آیدم ز مردمک دیده بارها 

کاین شوخ دیده چند بیند جمال دوست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 104 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 10:35 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم

همی برابرم آید خیال روی تو هر دم

نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

که آب دیده سرخم بگفت و چهره زردم

هر آنکسم که نصیحت همی کند به صبوری

به هرزه باد هوا می دمد بر آهن سردم

به چشمهای تو دانم که تا ز چشم برفتی

به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 103 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 19:10 | نویسنده : اشعار فاطمه


چه خوش بودی در آغوشم
اگر یارای آنستی ...
سعدی


دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند
تو چنان در دلِ من رفته که جان در بدنی
سعدی


شبِ عاشقانِ بی دِل
چه شبی دِراز باشد
سعدی

تو گویی در همه عُمرم
 میسر گردد این دولت،

که کام از عمر برگیرم و
   گر خود یک زمانستی ...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 83 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 | 16:09 | نویسنده : اشعار فاطمه


الا اي جان
 
           به تن بازآ

                     وگر نه

                          تن به جان آيد...

سعدىموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 94 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی,بوستان سعدی
تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 | 10:28 | نویسنده : اشعار فاطمه

کسی گفت پروانه را که ای حقیر

برو دوستی در خور خویش گیر

رهی رو که بینی طریق رجا

تو و مهر شمع از کجا تا کجا

تو را کس نگوید نکو میکنی

که جان در سر کار او میکنی

نگه کن که پروانه سوزناک

چه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک ؟

مرا چون خلیل آتشی در دل است

که پنداری این شعله بر من گل است

که عیبم کند بر تولای دوست ؟

که من راضیم کشته در پای دوست

بسوزم که یار پسندیده اوست

که در وی سرایت کند سوز دوست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 89 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 24 آذر 1395 | 19:23 | نویسنده : اشعار فاطمه


ياران ، همه با يار و
منِ خسته ، طلبكار!
هركس به سرِ آبي و
سعدی ، به سرابي...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 40 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 13 مهر 1395 | 15:48 | نویسنده : اشعار فاطمه


ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست
هنوز وقت نیامد که بازپیوندی؟!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 41 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 13 مهر 1395 | 15:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی

می‌رسد و نمی‌رسد نوبت اتصال من

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 39 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 16 مهر 1395 | 12:54 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

 دلم شکستی
              و رفتی
                خلاف عهد مودت

به احتیاط رو اکنون
               که آبگینه شکستی

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 32 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 | 11:35 | نویسنده : اشعار فاطمه


بامدادت
      چو نبینم
           طمعِ شامم نیست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 35 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 | 16:43 | نویسنده : اشعار فاطمهبامدادت
      چو نبینم
           طمعِ شامم نیست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 38 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی,غزلیات سعدی
تاريخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 9:18 | نویسنده : اشعار فاطمه

فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد                          دودش به سر آمد و از پای در فتاد

مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد                  فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد

رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد                             یکبارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد

وامق چو کارش از غم عذرا بجان رسید                        کارش مدام با غم و آه سحر فتاد

زین گونه صد هزار کس از پیر و از جوان             مست از شراب عشق چو من بیخبر فتاد

بسیار کس شدند اسیر کمند عشق                    تنها نه از برای من این شور و شر فتاد

روزی به دلبری نظری کرد چشم من                       زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد

عشق آمد آنچنان به دلم در زد آتشی                          کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد

بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق                       مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد

سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی

چون ماجرای عشق تو یک یک به در فتاد 

 

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی,عشق
تاريخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 19:11 | نویسنده : اشعار فاطمه


یار گرفته‌ام بسی
چون تو ندیده‌ام کسی

***
عیب‌ت آن‌ست
که هر روز
         به طبعی دگری

***
یار آن حریف نیست که از در درآیدم

عشق آن حدیث نیست که از دل برون شود...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 35 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی,دوست,وصال دوست,جمال دوست
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 | 10:26 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

بر خوردن از درخت امید وصال دوست

بختم نخفته بود که از خواب بامداد

برخاستم به طالع فرخنده فال دوست

از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت

یا خانه جای رخت بود یا مجال دوست

خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم

در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست

تشریف داد و رفت ندانم ز بیخودی

کاین دوست بود در نظرم یا خیال دوست

هوشم نماند و عقل برفت و سخن نبست

مقبل کسی که محو شود در کمال دوست

سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار

زنگارخورده چون بنماید جمال دوستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 31 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 | 17:26 | نویسنده : اشعار فاطمه

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست
بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست

روا بود که چنین بی حساب دل ببری؟
مکن که مظلمه خلق را جزایی هست

کسی نماند که بر درد من نبخشاید
کسی نگفت که بیرون از این دوایی هست

هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید
و گر به کام رسد همچنان رجایی هست

💠 سعدى نامه 💠موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 24 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 11:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

دست به

بند می دهم

گر تو

اسیر

می بری...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 36 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 24 مهر 1395 | 22:43 | نویسنده : اشعار فاطمه


روزی گفتی شبی کنم دلشادت   
وز بند غمان خود کنم آزادت  

دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت   
وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟

سعدی


گویند به دوری
بکن از یار صبوری

در مِهر تفاوت نکند
بُعدِ مسافت...

سعدی

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 | 10:43 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

جهان و هر چه در او هست

صورتند و

تو جانی ...موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 42 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 | 20:13 | نویسنده : اشعار فاطمه


اندرون با تو چنان انس گرفتست مرا

که ملالم از همه خلق جهان می‌آید..

سعدی


دل زنده می‌شود
به امید وفای یار

جان رقص می‌کند
به سماع کلام دوست

سعدی

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 31 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 23:18 | نویسنده : اشعار فاطمهحالِ دِل با تو نگویَم که نَداری غَمِ دِل!
با کَسی حال توان گُفت
که حالی دارَد

سعدی


چون تو دارم
همه دارم
دگرم هیچ
نباید...

سعدی
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 19:37 | نویسنده : اشعار فاطمه

ما به خلوت با تو
ای آرام جان
آسوده‌ایم ...

سعدی

گر آن عیار شهرآشوب روزی حال من پرسد
بگو خوابش نمی‌گیرد
به شب از دست عیاران

سعدی


حالِ دِل با تو نگویَم که نَداری غَمِ دِل!
با کَسی حال توان گُفت
که حالی دارَد

سعدی 

 
چون تو دارم
همه دارم
دگرم هیچ
نباید...

سعدی

وه که جدا نمی‌شود
نقش تو از خیال من...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 32 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : پنجشنبه 29 مهر 1395 | 18:57 | نویسنده : اشعار فاطمه


پیام دادم و
گفتم بیا
خوشم می‌دار
جواب دادی و گفتی
که
من
خوشم
بی
توسعدی


ای صبحِ شب‌نشینان،
               جانم به طاقت آمد
از بس که دیر ماندی
               چون شام روزه داران

سعدی
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : جمعه 30 مهر 1395 | 13:28 | نویسنده : اشعار فاطمه


سلام من
        برسان ای صبا
                      به یار و بگو

که سعدی
       از سر عهد تو
                برنخاست هنوز!

سعدی جانسعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن فرصت شمار امروز را

سعدی

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 29 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 | 13:51 | نویسنده : اشعار فاطمه


من چرا دل به تو دادم
که دلم می‌شکنی،
یا چه کردم که نگه
باز به من می‌نکنی...

سعدی

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

سعدی


یادِ تو مصلحتِ خویش ببُرد از یادم...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 32 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,گزیده اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 | 13:53 | نویسنده : اشعار فاطمه


«کُشتنِ شمع چه حاجت بود از بیمِ رقیبان
پرتو رویِ تو گوید که تو در خانه‌ی مایی»

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 31 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 | 14:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

درِ آفاق گشاده ست
                     و لیکن بسته ست

از سرِ زلفِ تو
          در پایِ دلِ ما
                           زنجیر


سعدی جانموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 15 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,مست,آشفته‌
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 9:15 | نویسنده : اشعار فاطمه


چنان به موی تو آشفته‌ام
به بوی تو مست،

که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست...
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 20 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,غزلیات سعدی,بلای عشق
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 11:40 | نویسنده : اشعار فاطمه

نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

برفت در همه عالم به بیدلی خبرم

نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم

نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم

من از تو روی نخواهم به دیگری آورد

که زشت باشد هر روز قبله دگرم

بلای عشق تو بر من چنان اثر کرده ست

که پند عالم و عابد نمی کند اثرم

 

 موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 17 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 21:29 | نویسنده : اشعار فاطمه


بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست

روا بود که چنین بی‌حساب دل ببری

مکن که مظلمه خلق را جزایی هست

توانگران را عیبی نباشد ار وقتی

نظر کنند که در کوی ما گدایی هست

به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز

ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست

کسی نماند که بر درد من نبخشاید

کسی نگفت که بیرون از این دوایی هست

هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی

از این طرف که منم همچنان صفایی هست

به دود آتش ماخولیا دماغ بسوخت

هنوز جهل مصور که کیمیایی هست

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید

و گر به کام رسد همچنان رجایی هست

به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست

که در جهان به جز از کوی دوست جایی هستموضوع : گزیده اشعار عاشقانه | بازدید : 19 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 21:50 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

 

نبایستی هم اول مهر بستن
چو در دل داشتی پیمان شکستن

به ناز وصل پروردن یکی را
خطا کردی به تیغ هجر خستن

دگربار از پری رویان جماش
نمی باید وفای عهد جستن

اگر کنجی به دست آرم دگربار
منم زین نوبت و تنها نشستن

ولیکن صبر تنهایی محالست
که نتوان در به روی دوست بستن

همی گویم بگریم در غمت زار
دگر گویم بخندی بر گرستن

گر آزادم کنی ور بنده خوانی
مرا زین قید ممکن نیست جستن

گرم دشمن شوی ور دوست گیری
نخواهم دستت از دامن گسستن

قیاس آنست سعدی کز کمندش
به جان دادن توانی بازرستن

سعدی/غزلیاتموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 18 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 11:17 | نویسنده : اشعار فاطمه


تو که یک روز پراکنده نبودَست دِلت
صورت حال پراکنده دلان کی دانی؟


سعدی 
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 16 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 20:44 | نویسنده : اشعار فاطمه


شوق است در ندیدن
و جور است در نظر

هم جور به،
        که طاقتِ
                 شوقت
                    نیاوریم

سعدی 
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 127 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عاشقانه سعدی
تاريخ : جمعه 7 آبان 1395 | 13:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود

اسیر عشق چه تاب شب دراز آردموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 28 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,اشعار عارفانه سعدی
تاريخ : جمعه 7 آبان 1395 | 14:17 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای یار ناگزیر که دل در هوای تست

جان نیز اگر قبول کنی هم برای تست

غوغای عارفان و تمنای عاشقان

حرص بهشت نیست که شوق لقای تست

گر تاج می‌دهی غرض ما قبول تو

ور تیغ می‌زنی طلب ما رضای تست

گر بنده می‌نوازی و گر بنده می‌کشی

زجر و نواخت هرچه کنی رای رای تست

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 30 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,حال دل
تاريخ : شنبه 8 آبان 1395 | 10:42 | نویسنده : اشعار فاطمه


حال دل با تو نگويم

که نداری غـم دل

با کسی حال توان گفت

که حالی دارد

سعدی موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,غزلیات سعدی, ای دوست
تاريخ : شنبه 8 آبان 1395 | 10:56 | نویسنده : اشعار فاطمه

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست

هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست

چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم

که یاد می‌نکند عهد آشیان ای دوست

گرم تو در نگشایی کجا توانم رفت

به راستان که بمیرم بر آستان ای دوست

دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست

بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 36 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 9 آبان 1395 | 12:38 | نویسنده : اشعار فاطمه


صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید
که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود

گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را
نتواند که همه عمر برآید ز سجود
سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,عشق
تاريخ : يکشنبه 9 آبان 1395 | 21:12 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار

کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم

یا رب ز من چه خاست که بی من نشست یار

در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر

لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار

چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید

چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار

سعدی به بندگیش کمر بسته‌ای ولیک

منت منه که طرفی از این برنبست یار

اکنون که بی‌وفایی یارت درست شد

در دل شکن امید که پیمان شکست یارموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 31 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 | 19:19 | نویسنده : اشعار فاطمه

وصال ما و شما دیر متّفق گردد
‎که من اسیر نیازم
تو صاحب نازی!موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 27 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,چشم مست
تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 8:56 | نویسنده : اشعار فاطمه


دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند
هزار فتنه به هر گوشه‌ای برانگیزند

تو قدر خویش ندانی ز دردمندان پرس
کز اشتیاق جمالت چه اشک می‌ریزند...

سعدی جان


سخت به ذوق می دهد باد ز بوستان نشان

صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان  

سعدی
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 35 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 12 آبان 1395 | 12:54 | نویسنده : اشعار فاطمه


هزار
     صبح
           برآید
همان نخستینی...

سعدی
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,چشم من و پروین
تاريخ : پنجشنبه 13 آبان 1395 | 19:01 | نویسنده : اشعار فاطمه

 همه
آرام
گرفتند
و
شب
از
نیمه
گذشت

وان چه در خواب نشد
چشم من و پروین است

سعدی


دلم
دل از هوسِ یار
بر نمی‌گیرد ...

سعدی


موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 31 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 | 0:07 | نویسنده : اشعار فاطمه


آرزو می‌كندم با تو دمی در بُستان

يا به هر گوشه كه باشد،كه تو خود بُستانی

سعدی_جان

دوست دارم که کست دوست ندارد جز من
‎حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی


موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 | 14:50 | نویسنده : اشعار فاطمه


چه كسى كه هيچ كس را به تو بر نظر نباشد
كه نه در تو بازماند، مگرش بصر نباشد؟

نه طريق دوستان است و نه شرط مهربانى
كه ز دوستى بميريم و تو را خبر نباشد...

مكن! ار چه مي‌توانى كه ز خدمتم برانى
نزنند سائلى را كه درى دگر نباشد!

به رهت نشسته بودم كه نظر كنى به حالم
نكنى كه چشم مستت ز خمار برنباشد!

همه شب در اين حديثم كه خنك تنى كه دارد
مژه‌اى به خواب و بختى كه به خواب درنباشد…

نه من آن گناه دارم كه بترسم از عقوبت
نظرى كه سر نبازى ز سر نظر نباشد!!

قمرى كه دوست دارى همه روز دل بر آن نه
كه شبيت خون بريزد كه در او قمر نباشد

چه وجود نقش ديوار و چه آدمى كه با او
سخنى ز عشق گويند و در او اثر نباشد!

شب و روز رفت بايد قدم روندگان را
چو به مأمنى رسيدى دگرت سفر نباشد

عجب است پيش بعضى كه تر است شعر سعدى
ورق درخت طوبىٰ ست، چگونه تر نباشد؟؟

سعدى:diamond_shape_with_a_dot_inside:iموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 50 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 | 14:52 | نویسنده : اشعار فاطمه


بعد از طلب تو در سرم نیست
غیر از تو به خاطر اندرم نیست

ره می‌ندهی که پیشت آیم
وز پیش تو ره که بگذرم نیست

من مرغ زبون دام اُنسم
هرچند که می‌کشی، پرم نیست

گر چون تو پری در آدمیزاد
گویند که هست، باورم نیست !

مهر از همه خلق برگرفتم
جز یاد تو در تصورم نیست

گویند بکوش تا بیابی
می‌کوشم و بخت یاورم نیست …

قسْمی که مرا نیافریدند
گر جهد کنم میسرم نیست

ای کاش مرا نظر نبودی
چون حظِّ نظر برابرم نیست …

فکرم به همه جهان بگردید
وز گوشه ی صبر بهترم نیست

با بخت جدل نمی‌توان کرد
اکنون که طریق دیگرم نیست؛

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله ی کار خویش گیرم…
.
سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,معشوقه
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 12:05 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


غيرَت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت!

تا خلق
ندانند
كه معشوقه
چه نام است

سعدی

 


سَعدی
اَز جورِ فِراقَت
هَمه رُوز اِین می‌گفت
عَهد بِشکَستی و مَن بَر سَرِ پِیمان بُودَمموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 22 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 14:52 | نویسنده : اشعار فاطمه


در دامِ        "تو"      محبوسم...
در دستِ     "تو"      مغلوبم...
وز ذوقِ       "تو"      مدهوشم...
در وصفِ    "تو"       حیرانم...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 20 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,عشق
تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 | 22:46 | نویسنده : اشعار فاطمه

تو را عشق همچون خودی ز آب و گل

رباید همی صبر و آرام دل

به بیداریش فتنه برخد و خال

به خواب اندرش پای بند خیال

به صدقش چنان سرنهی بر قدم

که بینی جهان با وجودش عدم

چو در چشم شاهد نیاید زرت

زر و خاک یکسان نماید برت

دگر با کست بر نیاید نفس

که با او نماند دگر جای کس

تو گویی به چشم اندرش منزل است

وگر دیده برهم نهی در دل است

نه اندیشه از کس که رسوا شوی

نه قوت که یک دم شکیبا شوی

گرت جان بخواهد به لب بر نهی

وگر تیغ بر سر نهد سر نهی

 


موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 38 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 | 23:12 | نویسنده : اشعار فاطمه

فریاد من از فراق یار است

وافغان من از غم نگار است

بی روی چو ماه آن نگارین

رخسارهٔ من به خون نگار است

خون جگرم ز فرقت تو

از دیده روانه در کنار است

درد دل من ز حد گذشته‌ست

جانم ز فراق بی‌قرار است

کس را ز غم من آگهی نیست

آوخ که جهان نه پایدار است

از دست زمانه در عذابم

زان جان و دلم همی فکار است

سعدی چه کنی شکایت از دوست

چون شادی و غم نه برقرار استموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 29 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,جمال دوست,دوست
تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 | 23:14 | نویسنده : اشعار فاطمه

صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

بر خوردن از درخت امید وصال دوست

بختم نخفته بود که از خواب بامداد

برخاستم به طالع فرخنده فال دوست

از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت

یا خانه جای رخت بود یا مجال دوست

خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم

در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست

تشریف داد و رفت ندانم ز بیخودی

کاین دوست بود در نظرم یا خیال دوست

هوشم نماند و عقل برفت و سخن نبست

مقبل کسی که محو شود در کمال دوست

سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار

زنگارخورده چون بنماید جمال دوستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 37 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 21 آبان 1395 | 11:28 | نویسنده : اشعار فاطمه


به کدام دل صبوری کنم
ای نگار بی‌تو ...

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 25 آبان 1395 | 20:49 | نویسنده : اشعار فاطمه


ز
من
بریدی
و
با
هیچ
کس
نپیوستم

سعدی


محل و قیمت خویش
                   آن زمان بدانستم
که برگذشتی
              و ما را
                    به هیچ
                         نَخْریدی

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 36 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 9:39 | نویسنده : اشعار فاطمه


به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار
جواب داد فلانی!
ازآن ماست هنوز...!
سعدی


هزار تلخ بگویی
هنوز شیرینی ...
سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 36 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 20:20 | نویسنده : اشعار فاطمه


چنانت دوست می‌دارم
 که گر روزی فراق افتد

تو صبر از من توانی کرد
و من صبر از تو نتوانم

سعدی جانمانموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 19:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


گر دست دهد هزار جانم
در پاى مباركت فشانم
.
آخر به سرم گذر كن اى دوست
انگار كه خاک آستانم…
.
هر حكم كه بر سرم برانى
سهل است، ز خويشتن مرانم!
.
تو خود سر وصل ما ندارى
من عادت بخت خويش، دانم…
.
هيهات! كه چون تو شاهبازى
تشريف دهد به آشيانم
.
گر خانه محقر است و تاريک،
بر ديده ی روشنت نشانم!
.
گر نام تو بر سرم بگويند
فرياد برآيد از روانم!
.
شب نيست كه در فراق رويت
زارى به فلک نمی ‌رسانم…
.
آخر نه من و تو دوست بوديم؟
عهد تو شكست و من همانم!
.
من، مُهره ی مِهر تو نريزم
الا كه بريزد استخوانم
.
من ترک وصال تو نگويم
الا به فراق جسم و جانم
.
مجنونم اگر بهاى ليلى
ملك عرب و عجم ستانم
.
شيرين زمان تويى به تحقيق
من بنده خسرو زمانم
.
شاهى كه ورا رسد كه گويد
مولاى اكابر جهانم؛
ايوان رفيعش آسمان را
گويد تو زمين، من آسمانم؛
دانى كه ستم روا ندارد
مگذار كه بشنود فغانم!
.
هر كس به زمان خويشتن بود
من سعدى آخرالزمانم...!
.
سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 28 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,دوست
تاريخ : يکشنبه 30 آبان 1395 | 12:32 | نویسنده : اشعار فاطمه


درِ چشم بامدادن،
به بـهـشـت بر گشودن
نه چنان لطيف باشد كه
به دوسـت
برگشايي...

سعدي

دیر آمدی ای نگار سرمست
زودت ندهیم دامن از دست...

سعدی جانموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 25 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 2 آذر 1395 | 17:33 | نویسنده : اشعار فاطمه


چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت
که یک دم
از تو
نظر بر نمی‌توان انداخت...!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 29 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 2 آذر 1395 | 17:41 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


گر تو را خاطرِ ما نیست
خیالت بفرست
تا شبی محرم اسرار نهانم باشد

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 50 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 6:46 | نویسنده : اشعار فاطمه


ما را
نگاهی از تو، تمامست
اگرکنی!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 20 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 21:38 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


اگر هزار غم است از جهانیان بر دل

همین بس است که او غمگسار من باشد!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 39 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,بوستان
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 15:46 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

شنیدم که لقمان سیه‌فام بود

نه تن‌پرور و نازک اندام بود

یکی بندهٔ خویش پنداشتش

زبون دید و در کار گل داشتش

جفا دید و با جور و قهرش بساخت

به سالی سرایی ز بهرش بساخت

چو پیش آمدش بندهٔ رفته باز

ز لقمانش آمد نهیبی فراز

به پایش در افتاد و پوزش نمود

بخندید لقمان که پوزش چه سود؟

 ادامه مطلب
موضوع : حکایت سعدی | بازدید : 28 | تگ ها : حکایت سعدی,اشعار سعدی,در تواضع,بوستان سعدی
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 15:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

عزیزی در اقصای تبریز بود

که همواره بیدار و شب خیز بود

شبی دید جایی که دزدی کمند

بپیچید و بر طرف بامی فگند

کسان را خبر کرد و آشوب خاست

ز هر جانبی مرد با چوب خاست

چو نامردم آواز مردم شنید

میان خطر جای بودن ندید

نهیبی از آن گیر و دار آمدش

گریز به وقت اختیار آمدش

ز رحمت دل پارسا موم شد

که شب دزد بیچاره محروم شد

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,رباعیات
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 16:03 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

ای یار کجایی که در آغوش نه‌ای

و امشب بر ما نشسته چون دوش نه‌ای

ای سر روان و راحت نفس و روان

هر چند که غایبی فراموش نه‌ایموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 37 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 | 13:51 | نویسنده : اشعار فاطمه


هَمه عُمر بَر نَدارَم، سَر اَز اِین خُمار مَستی
کِه هَنوز مَن نَبودَم، که تُو دَر دِلم نِشََستی

تُو نَه مِثل آفتابی، کِه حُضور و غِیبَت اُفتد
دِگرَان رَوَند و آیَند و، تُو هَمچِنان کِه هَستی!

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 37 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,گلستان
تاريخ : جمعه 12 آذر 1395 | 12:27 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


زنبور درشت بی مروت راگوی
باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن

گلستان سعدی


عالمانِ بی‌عمل، به هوشید؟!موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 27 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 16 آذر 1395 | 21:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

فریاد مردمان همه از دست دشمنست

فریاد سعدی از دل نامهربان دوستموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 46 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ,سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 18 آذر 1395 | 1:02 | نویسنده : اشعار فاطمه


تو عزیزتر از چشم در سَری

سعدی


بارها روی از پریشانی به دیوار آورم
ور غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست

سعدی

دانی که چیست دولت
دیدار یار دیدن ...

حافظ

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان
غم مخور!

حافظ


بیا!
که بی تو به جان آمدم ز غمناکی...

حافظ

با دوست ، کنجِ فقر ، بهشتست و بوستان
بی دوست ، خـاک بر سرِ جاه و توانگری

سعدی

نه در برابر چشمی
نه غایب از نظری

حافظموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 49 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 18 آذر 1395 | 18:14 | نویسنده : اشعار فاطمه

یک روز به اتفاق صحرا من و تو

از شهر برون شویم تنها من و تو

دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟

آنوقت که کس نباشد الا من و توموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 55 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 19 آذر 1395 | 17:08 | نویسنده : اشعار فاطمه


در طالع من نیست
که نزدیک تو باشم...

می‌گویمت از دور
دعا گر برسانند...

سعدی جانموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 67 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 20 آذر 1395 | 19:36 | نویسنده : اشعار فاطمه

پیام من که رساند به یار مهرگسل

که برشکستی و ما را هنوز پیوند استموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 60 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 22 آذر 1395 | 21:36 | نویسنده : اشعار فاطمه

راستی گویم به سروی ماند این بالای تو

در عبارت می‌نیاید چهره زیبای تو

چون تو حاضر می‌شوی من غایب از خود می‌شوم

بس که حیران می‌بماند وهم در سیمای تو

کاشکی صد چشم از این بی خوابتر بودی مرا

تا نظر می‌کردمی در منظر زیبای تو

ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین

کاندر آن بیغوله ترسم تنگ باشد جای توموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 81 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,بوستان سعدی
تاريخ : سه شنبه 23 آذر 1395 | 20:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

بد اندر حق مردم نیک و بد

مگوی ای جوانمرد صاحبت خرد

که بد مرد را خصم خود می‌کنی

وگر نیکمردست بد می‌کنی

تو را هر که گوید فلان کس بدست

چنان دان که در پوستین خودستادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 40 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 30 آذر 1395 | 21:15 | نویسنده : اشعار فاطمه


نظر به رویِ تو هر بامداد، نوروزیست
شبِ فراقِ تو هر شب که هست، یلداییست

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 37 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 2 دی 1395 | 15:37 | نویسنده : اشعار فاطمهاگر تو فارغى از حال دوستان يارا
فراغت از تو ميسر نمی شود ما را…

تو را در آينه ديدن جمال طلعت خويش
بيان كند كه چه بوده ست ناشكيبا را

كه گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد؟
خطا بود كه نبينند روى زيبا را…

به دوستى كه اگر زهر باشد از دستت
چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را!

گرفتم آتش پنهان خبر نمی ‌دارى
نگاه می ‌نكنى آب چشم پيدا را؟

نگفتمت كه به يغما رود دلت سعدى؟
چو دل به عشق دهى دلبران يغما را

هنوز با همه دردم اميد درمان است
كه آخرى بود آخر شبان يلدا را…

سعدیموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 37 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 4 دی 1395 | 8:04 | نویسنده : اشعار فاطمه


اگر به تحفه جانان هزار جان آری
محقر است نشاید که بر زبان آری

حدیث جان برِ جانان همین مثل باشد
که زر به کان بری و گل به بوستان آری

هنوز در دلت ای آفتاب رخ نگذشت
که سایه‌ای به سر یار مهربان آری

تو را چه غم که مرا در غمت نگیرد خواب؟
تو پادشاه کجا یاد پاسبان آری؟
ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 33 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 4 دی 1395 | 21:47 | نویسنده : اشعار فاطمه


پرسید که: چونی ز غم و درد جدایی؟

گفتم:
نه چنانم که توان گفت که چونم!

سعدیموضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 9:31 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.comصفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 صفحه بعد

پیچک