خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


حافظ


سرِ کویِ تو از کون و مکان ما را بس

سرِ کویِ تو از کون و مکان ما را بس

گُلعِذاری ز گلستانِ جهان ما را بسزین چمن سایهٔ آن سروِ روان ما را بسمن و همصحبتیِ اهلِ ریا دورَم باداز گرانانِ جهان، رَطلِ گران ما را بسقصرِ فردوس به پاداشِ عمل می‌ب...

نظر ۰ بازدید ۱۱۱۷
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

باغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدشبر جفایِ خارِ هجران صبرِ بلبل بایدشای دل اندر بندِ زلفش از پریشانی مَنالمرغِ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدشرندِ عالم‌سوز را با مص...

نظر ۰ بازدید ۶۴۹
عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتاد

عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتاد

عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتادعارف از خندهٔ مِی در طمعِ خام افتادحُسن رویِ تو به یک جلوه که در آینه کرداین همه نقش در آیینهٔ اوهام افتاداین همه عکسِ می و نقشِ نگار...

نظر ۰ بازدید ۶۹۳
سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوختتنم از واسطهٔ دوری دلبر بگداختجانم از آتشِ مهرِ رخِ جانانه بسوختسوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل ...

نظر ۰ بازدید ۴۳۵
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالیخوش باش زان که نبود این هر دو را زوالیدر وهم مینگنجد کاندر تصور عقلآید به هیچ معنی زین خوبتر مثالیحافظ

نظر ۰ بازدید ۳۱۳
تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادستدل سودازده از غصه دو نیم افتادستچشم جادوی تو خود عین سواد سحر استلیکن این هست که این نسخه سقیم افتادستدر خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست...

نظر ۰ بازدید ۲۷۰
بهترین اشعار عاشقانه حافظ شیرازی

بهترین اشعار عاشقانه حافظ شیرازی

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتاترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد---الا ای آهوی وحشی کجاییمرا با توست چندین آشناییدو تنها و دو سرگردان دو بیکسدد و دامت کم...

نظر ۰ بازدید ۲۷۵
مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

کمان ابرومرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابروجهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابروغلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستینگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان اب...

نظر ۰ بازدید ۱۱۴۱
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید ...

گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید ...

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آیدگفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموزگفتا ز خوبرویان این کار کمتر آیدگفتم که بر خیالت راه نظر ببندمگفتا که شب ر...

نظر ۰ بازدید ۱۱۶۳
گر از آن یار سفرکرده پیامی داری ...

گر از آن یار سفرکرده پیامی داری ...

ای که در کوی خرابات مقامی داریجم وقت خودی ار دست به جامی داریای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روزفرصتت باد که خوش صبحی و شامی داریای صبا سوختگان بر سر ره منتظرندگر از آن...

نظر ۰ بازدید ۱۴۵۵
 کمان ابرو

کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابروجهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابروغلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستینگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابروهلالی ش...

نظر ۰ بازدید ۴۱۴
که شعر او، خدای شعر من بود!

که شعر او، خدای شعر من بود!

شبی، همراه این اندوه جانکاه، مرا با شوخ چشمی گفتگو بود.نه چون من، های و هوی شاعری داشت ولی، شعر مجسّم: چشم او بود!به هر لبخند، یک «حافظ» غزل داشت. به هر گفتار، یک &

نظر ۰ بازدید ۴۲۹
هزار جهد بکردم که ...

هزار جهد بکردم که ...

هزار جهد بکردم که یار من باشیمرادبخش دل بی‌قرار من باشیسه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه مناگر ادا نکنی قرض دار من باشیمن این مراد ببینم به خود که نیم شبیبه جای اشک ...

نظر ۰ بازدید ۵۳۳
حافظ شیرازی ...

حافظ شیرازی ...

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییمبا دوست بگوییم که او محرم راز است

نظر ۰ بازدید ۵۲۶
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش...

نظر ۰ بازدید ۶۷۱
هزار جهد بكردم كه يار من باشى…

هزار جهد بكردم كه يار من باشى…

هزار جهد بكردم كه يار من باشى…مرادبخش دلِ بی ‌قرار من باشى.چراغ ديده ی شب زنده دار من گردىانيس خاطر اميدوار من باشى.چو خسروانِ ملاحت به بندگان نازندتو در ميانه، ...

نظر ۰ بازدید ۷۷۵
۱۲۳  ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن  


رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! مشاهده