خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش

یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش

ترک ما کردی برو همصحبت اغیار باشیار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باشمست حسنی با رقیبان میل می خوردن مکنبد حریفانند آنها گفتمت هشیار باشآنکه ما را هیچ برخورداری از ...

نظر ۰ بازدید ۳۲۹
بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنموین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمهفت اختر بی‌آب را کاین خاکیان را می خورندهم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنماز شاه بی‌آغا...

نظر ۰ بازدید ۲۵۹
مهر گیاه

مهر گیاه

مهر گیاهکس نگذشت در دلم، تا تو به خاطر منییک نفس از درون من، خیمه به در نمی‌زنیمهرگیاه عهد من، تازه‌تر است هر زمانور تو درخت دوستی، از بن و بیخ برکنیکس نستاندم به هی...

نظر ۰ بازدید ۳۳۸
اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

روز مادر مبارک باداشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادررحمت مادر اگر چه از خداستخدمت او هم فریضه است و سزاستمولوی - مثنویآسودگی از محن ندارد مادرآسایش جان و تن ندارد ماد...

نظر ۰ بازدید ۳۳۷
دانی از زندگی چه می‌خواهم؟

دانی از زندگی چه می‌خواهم؟

دانی از زندگی چه می‌خواهم؟ من ، تو باشم تو پای تا سر تو! زندگی گر هزار باره بُوَد بار دیگر تو بار دیگر تو ...! فروغ فرخزاد

نظر ۰ بازدید ۳۵۸
صبح را در کنج این خانه مجوی

صبح را در کنج این خانه مجوی

صبح را در کنج این خانه مجویرو به بالا کن به بالا روز شدبر تو گر خارست بر ما گل شکفتبر تو گر شامست بر ما روز شدمولوی،دیوان شمس

نظر ۰ بازدید ۲۰۵
چو خواهم که یک لحظه آرام گیرم ...

چو خواهم که یک لحظه آرام گیرم ...

گهوارهچو گهواره ای بی قرار و شکیبمکه زنجیری جنبشی جاودانمچو خواهم که یک لحظه آرام گیرمدهد دست سر رشته داری تکانمفرو بسته گیتی به پایم رسن هارسن ها که تابیده دست فریب...

نظر ۰ بازدید ۲۲۴
گرفتم سراغ تو را از نسیم ...

گرفتم سراغ تو را از نسیم ...

مرا مست کردیشرابی مگر؟گرفتی مراشعر نابی مگر؟گرفتم سراغ تو را از نسیم،گل نورس منگلابی مگر؟رهاندی مرا از غم تشنگیچه سبزم به یاد تو،آبی مگر؟ز برق نگاهت چنان کوه برفدلم...

نظر ۰ بازدید ۲۹۲
آن در که به روی همه باز است نگارا ...

آن در که به روی همه باز است نگارا ...

آن در که به روی همه باز است نگاراچون بر من بیچار فراز است چه تدبیرگفتی که اگر راست روی راه بدانیاین راه چو پر شیب و فراز است چه تدبیرعطارچو پیشهٔ تو شیوه و ناز است چه تد...

نظر ۰ بازدید ۲۶۶
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالیخوش باش زان که نبود این هر دو را زوالیدر وهم مینگنجد کاندر تصور عقلآید به هیچ معنی زین خوبتر مثالیحافظ

نظر ۰ بازدید ۳۱۳
آینه‌سان به هیچ سو رو ز تو برنتافتم

آینه‌سان به هیچ سو رو ز تو برنتافتم

شهر به شهرشهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتمخانه به خانه در به در جستمت و نیافتمآه که تار و پود آن رفت به باد عاشقیجامه تقویی که من در همه عمر بافتمبر دل من زبس که جا ...

نظر ۰ بازدید ۲۳۱
کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد...

کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد...

کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد، فکر کردن آدم را نگران می‌کند.کاش می‌شد کسی را دوست نداشت، دوست داشتن آدم را ضعیف می‌کند.کاش می‌شد دلتنگ کسی نبود، دلتنگی حواس آدم را...

نظر ۰ بازدید ۲۶۳
به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامی

به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامی

به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامیکه ندا کند شَرابش که کجاست تلخکامی؟چه بُوَد حیات بی‌او؟ هوسی و چارمیخیچه بُوَد به پیشِ او جان؟ دَغَلی، کمین‌غلامیقَدحی دو چون بخ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۴
مرا مست کردی ، شرابی مگر؟

مرا مست کردی ، شرابی مگر؟

مرا مست کردیشرابی مگر؟گرفتی مراشعر نابی مگر؟گرفتم سراغ تو را از نسیم،گل نورس منگلابی مگر؟رهاندی مرا از غم تشنگیچه سبزم به یاد تو،آبی مگر؟ز برق نگاهت چنان کوه برفدلم...

نظر ۰ بازدید ۱۴۶۰
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافتزمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافتدل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانیدوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافتدرخت یادگ...

نظر ۰ بازدید ۲۴۲
شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

شمس من و خدای منپیر من و مراد من درد من و دوای منپیر من و مراد من درد من و دوای منفاش بگویم این سخن شمس من و خدای منشمس من و خدای منشمس من و خدای منشمس من و خدای مناز تو به...

نظر ۰ بازدید ۲۳۴۶
آینه خورشید شود پیش رخ روشن او

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او

مژده بده مژده بده، مژده بده، یار پسندید مراسایه ی او گشتم و او برد به خورشید مراجانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منمیارِ پسندیده منم، یار پسندید مراکعبه منم، قبله من...

نظر ۰ بازدید ۵۰۴
آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی

آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی

آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتیزان سر رسد به بی‌سر و باسر اشارتیزان رنگ اشارتی که به روز الست بودکآمد به جان مؤمن و کافر اشارتیزیرا که قهر و لطف کز آن بحر دررسیدبر سنگ ...

نظر ۰ بازدید ۵۷۵
بگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَد

بگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَد

اگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرو‌مانَدبگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَداگر این لشکرِ ما را ز چشمِ بَد شکست اُفتَدبه امرِ شاه لشکرها از آن بالا فرو‌آیداگر با...

نظر ۰ بازدید ۱۰۶۱
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۸  روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ  


رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! مشاهده