خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنموین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمهفت اختر بی‌آب را کاین خاکیان را می خورندهم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنماز شاه بی‌آغا...

نظر ۰ بازدید ۲۲۳
مهر گیاه

مهر گیاه

مهر گیاهکس نگذشت در دلم، تا تو به خاطر منییک نفس از درون من، خیمه به در نمی‌زنیمهرگیاه عهد من، تازه‌تر است هر زمانور تو درخت دوستی، از بن و بیخ برکنیکس نستاندم به هی...

نظر ۰ بازدید ۲۹۸
اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

روز مادر مبارک باداشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادررحمت مادر اگر چه از خداستخدمت او هم فریضه است و سزاستمولوی - مثنویآسودگی از محن ندارد مادرآسایش جان و تن ندارد ماد...

نظر ۰ بازدید ۳۰۳
دانی از زندگی چه می‌خواهم؟

دانی از زندگی چه می‌خواهم؟

دانی از زندگی چه می‌خواهم؟ من ، تو باشم تو پای تا سر تو! زندگی گر هزار باره بُوَد بار دیگر تو بار دیگر تو ...! فروغ فرخزاد

نظر ۰ بازدید ۳۲۷
صبح را در کنج این خانه مجوی

صبح را در کنج این خانه مجوی

صبح را در کنج این خانه مجویرو به بالا کن به بالا روز شدبر تو گر خارست بر ما گل شکفتبر تو گر شامست بر ما روز شدمولوی،دیوان شمس

نظر ۰ بازدید ۱۸۱
چو خواهم که یک لحظه آرام گیرم ...

چو خواهم که یک لحظه آرام گیرم ...

گهوارهچو گهواره ای بی قرار و شکیبمکه زنجیری جنبشی جاودانمچو خواهم که یک لحظه آرام گیرمدهد دست سر رشته داری تکانمفرو بسته گیتی به پایم رسن هارسن ها که تابیده دست فریب...

نظر ۰ بازدید ۲۰۸
گرفتم سراغ تو را از نسیم ...

گرفتم سراغ تو را از نسیم ...

مرا مست کردیشرابی مگر؟گرفتی مراشعر نابی مگر؟گرفتم سراغ تو را از نسیم،گل نورس منگلابی مگر؟رهاندی مرا از غم تشنگیچه سبزم به یاد تو،آبی مگر؟ز برق نگاهت چنان کوه برفدلم...

نظر ۰ بازدید ۲۴۳
آن در که به روی همه باز است نگارا ...

آن در که به روی همه باز است نگارا ...

آن در که به روی همه باز است نگاراچون بر من بیچار فراز است چه تدبیرگفتی که اگر راست روی راه بدانیاین راه چو پر شیب و فراز است چه تدبیرعطارچو پیشهٔ تو شیوه و ناز است چه تد...

نظر ۰ بازدید ۲۴۷
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالیخوش باش زان که نبود این هر دو را زوالیدر وهم مینگنجد کاندر تصور عقلآید به هیچ معنی زین خوبتر مثالیحافظ

نظر ۰ بازدید ۲۸۱
آینه‌سان به هیچ سو رو ز تو برنتافتم

آینه‌سان به هیچ سو رو ز تو برنتافتم

شهر به شهرشهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتمخانه به خانه در به در جستمت و نیافتمآه که تار و پود آن رفت به باد عاشقیجامه تقویی که من در همه عمر بافتمبر دل من زبس که جا ...

نظر ۰ بازدید ۲۱۰
کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد...

کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد...

کاش می‌شد به هیچ‌چیز فکر نکرد، فکر کردن آدم را نگران می‌کند.کاش می‌شد کسی را دوست نداشت، دوست داشتن آدم را ضعیف می‌کند.کاش می‌شد دلتنگ کسی نبود، دلتنگی حواس آدم را...

نظر ۰ بازدید ۲۴۸
به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامی

به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامی

به مبارکی و شادی بِسِتان ز عشق جامیکه ندا کند شَرابش که کجاست تلخکامی؟چه بُوَد حیات بی‌او؟ هوسی و چارمیخیچه بُوَد به پیشِ او جان؟ دَغَلی، کمین‌غلامیقَدحی دو چون بخ...

نظر ۰ بازدید ۳۳۴
مرا مست کردی ، شرابی مگر؟

مرا مست کردی ، شرابی مگر؟

مرا مست کردیشرابی مگر؟گرفتی مراشعر نابی مگر؟گرفتم سراغ تو را از نسیم،گل نورس منگلابی مگر؟رهاندی مرا از غم تشنگیچه سبزم به یاد تو،آبی مگر؟ز برق نگاهت چنان کوه برفدلم...

نظر ۰ بازدید ۹۶۵
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافتزمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافتدل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانیدوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافتدرخت یادگ...

نظر ۰ بازدید ۲۱۶
شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

شمس من و خدای منپیر من و مراد من درد من و دوای منپیر من و مراد من درد من و دوای منفاش بگویم این سخن شمس من و خدای منشمس من و خدای منشمس من و خدای منشمس من و خدای مناز تو به...

نظر ۰ بازدید ۱۵۶۰
آینه خورشید شود پیش رخ روشن او

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او

مژده بده مژده بده، مژده بده، یار پسندید مراسایه ی او گشتم و او برد به خورشید مراجانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منمیارِ پسندیده منم، یار پسندید مراکعبه منم، قبله من...

نظر ۰ بازدید ۴۷۸
آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی

آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی

آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتیزان سر رسد به بی‌سر و باسر اشارتیزان رنگ اشارتی که به روز الست بودکآمد به جان مؤمن و کافر اشارتیزیرا که قهر و لطف کز آن بحر دررسیدبر سنگ ...

نظر ۰ بازدید ۵۲۵
بگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَد

بگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَد

اگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرو‌مانَدبگردانَد مرا آن‌کس که گردون را بگردانَداگر این لشکرِ ما را ز چشمِ بَد شکست اُفتَدبه امرِ شاه لشکرها از آن بالا فرو‌آیداگر با...

نظر ۰ بازدید ۷۷۲
کشتی چو به دریای روان میگذرد

کشتی چو به دریای روان میگذرد

کشتی چو به دریای روان میگذردمی‌پندارد که نیستان میگذردما میگذریم ز این جهان در همه حالمی‌پندارم کاین جهان میگذرد مولوی-دیوان شمس

نظر ۰ بازدید ۵۸۳
آنچه می‌جویی تویی و آنچه می‌خواهی تویی

آنچه می‌جویی تویی و آنچه می‌خواهی تویی

عشق را اندر دو عالم هیچ پذرفتار نیستچون گذشتی از دو عالم هیچکس را بار نیستهر دو عالم چیست رو نعلین بیرون کن ز پایتا رسی آنجا که آنجا نام و نور و نار نیستچون رسی آنجا نه ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۱۵
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۸
تبلیغات رایگان تبلیغات رایگان در نیازمندی های بالون آگهی

  فروش گوشی ویپ   |   ساخت وبلاگ   |   تولیدی لباس در اراک   |   روانشناس ایرانی در لندن  


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده